Wat is een Oblaat?

Geplaatst op

Wie regelmatig als gast in het klooster komt, kan op enig moment de behoefte voelen aan een vastere band met de abdij en de monniken, waardoor je iets van wat je proeft in het klooster een blijvende plaats in je leven kunt geven.

De St. Willibrordsabdij biedt iedereen de mogelijkheid om oblaat te worden van het klooster. Iedereen wil zeggen: mannen én vrouwen, van elke christelijke achtergrond.

Oblaten beloven het leven van Christus na te volgen met de Regel van Benedictus als richtsnoer. Ze zijn veel meer dan “vrienden of vriendinnen van het klooster”. Monniken en oblaten delen hetzelfde doel: ze zoeken God.

De term ‘oblaat’ is afgeleid van het latijnse ‘oblatus’, wat ‘de aangebodene’ betekent.

De kern van de oblatuur is dat je jezelf aan God aanbiedt in verbondenheid met een bepaald klooster.

Als oblaat leg je voor de kloostergemeenschap een plechtige belofte af “om onder leiding van het Evangelie en in de geest van de Heilige Benedictus” je weg te gaan.

Je bent vrij om de geestelijke ordening die je zoekt aan te passen aan je persoonlijke omstandigheden. Een oblaat is geen monnik-in-de-wereld. Je maakt een persoonlijke keuze hoe je jezelf overgeeft aan God en hoe je vormt geeft aan de Regel van Benedictus in je leven.

De wens om oblaat te worden begint bij het ervaren van een innerlijke verwantschap met de kloostergemeenschap. Je hebt contact met één of meerdere monniken en je verlangt om intensiever te delen in hun spiritualiteit. Een oblaat bindt zich aan een bepaald klooster. Oblaat ben je voor het leven en je kunt niet oblaat worden van meerdere kloosters. Je zult je keuze dus zorgvuldig moeten maken.

Als je kiest voor de gemeenschap van de St. Willibrordsabdij, zal de oblatenpater proberen om je geschiktheid voor het proefjaar in te schatten. Dit proefjaar kun je zien als een vormingsjaar. Benedictus noemt zijn Regel een oefenschool in de dienst van God. Je zoekt zowel thuis als tijdens een aantal bezoeken aan het klooster hoe je je oblatuur een plaats geeft in je leven. Aan het eind van je proeftijd beslis je of je oblaat wilt worden. Dan begint pas de echte vorming tot oblaat, net zoals een chauffeur pas leert rijden na zijn rijexamen. Je weg naar God, naar de mens zoals God die bedoeld heeft, is lang.

Je hebt daar tenminste je hele leven voor nodig. De monniken hebben het voordeel van een stille, gestructureerde omgeving. Jij zult het Goddelijke in jezelf moeten zoeken in een drukke wereld met veel impulsen.

Hoe kun je vorm geven aan je oblatuur?

Je oblatuur is een geestelijke instelling, die je in de loop van je leven steeds meer tot uiting probeert te brengen in je handelen. Hieronder volgen wat handreikingen. Als je je leven wilt richten op God, op een geestelijke leven, dan zul je daar tijd voor moeten vrijmaken. Elke liefde bloedt dood bij gebrek aan aandacht. Zoals een moslim 5 keer per dag bidt, kan een oblaat zijn aandacht voor God oefenen door elke dag (een deel van) ons getijdengebed te bidden.

Een andere pijler van het Benedictijnse leven is de geestelijke lezing. Benedictus noemt dit “lectio divina”, goddelijke lezing. Als je je openstelt, je helemaal leeg maakt en de bijbel of een ander geestelijk boek openslaat, kan er al lezend een ontmoeting met God plaatsvinden. Het is een niet-doelgerichte, meditatieve manier van lezen.

De meeste mensen hebben een druk leven. Elke minuut is vol gepland, al is het maar met uitrusten. Het is moeilijk om in zo’n leven God te ontmoeten. Daarvoor is stilte noodzakelijk. Uitwendige stilte, in de zin van weg van lawaai en verplichtingen. Maar vooral inwendige stilte, het stopzetten van het denken en het zinken in de stilte van het hart. Dat vergt oefening in meditatie. “Ora et labora”, bid en werk, zou je als samenvatting kunnen zien van de Benedictijnse levenswijze. Niemand wil slaaf zijn van zijn of haar werk. Zeker als oblaat probeer je werk niet te zien als bevrediging van je egoïstische wensen. Met je werk draag je bij aan God’s schepping. Werk dient voor je levensonderhoud, om anderen te dienen en om de  opbrengst te delen met mensen die het nodig hebben. Zo kan een oblaat de geest van de armoede onderhouden. Werk is soms een oefening in nederigheid, als je liever onrecht ondergaat dan het zelf pleegt. De laatste pijler van het Benedictijnse leven is gastvrijheid. In de wereld kun je alles kopen, behalve liefde, menselijke warmte. Juist daar is veel behoefte aan.

Het gaat niet om een overvloedig maal en een ruime kamer, maar dat je luistert, de deur van huis en hart opent en iemand binnen uitnodigt. Hoever je wilt gaan met je gastvrijheid, is natuurlijk je eigen keuze. Ook je eventuele partner of gezin moet daar een woordje in  meespreken.

Tot slot is het van belang om de band met de kloostergemeenschap te onderhouden. Je kiest niet alleen voor de Regel, maar ook voor je broeders in het klooster. Wij zien onszelf als struikelaars op weg naar God. We kunnen elkaar oprapen en de weg wijzen. Het klooster biedt de kracht van stilte en gebed.

Tweemaal per jaar wordt een oblatendag georganiseerd. Op die dag gaan verdieping van  spiritualiteit en versterking van onderlinge verbondenheid binnen de oblatengroep hand in hand. In het proefjaar wordt een vormingsprogramma (Oblatenschool) aangeboden op vier zaterdagen om kandidaten in te wijden in de Benedictijnse spiritualiteit. Driemaal per jaar verschijnt de nieuwsbrief PAX om informatie uit te wisselen en de onderlinge banden te versterken.

Daarnaast ben je vanzelfsprekend altijd welkom als gast in de abdij of bij de gebedsdiensten in onze kapel.

Er is een oblatenraad, samengesteld uit zowel monniken als oblaten, die de belangen behartigen van de oblaten. Zij staat ook garant voor het contact met de abt en de monniken en zorgt dat de verschillende activiteiten gecoördineerd worden. Van iedere oblaat zal ook jaarlijks, naar vermogen, een geldelijke bijdrage worden gevraagd om de activiteiten te kunnen bekostigen. Op die manier kan ieder ook heel concreet vormgeven aan zijn of haar betrokkenheid bij de abdij.

Oblaat word je in de hoop dat je ooit daadwerkelijk voelt dat je één bent met God. Dit noemen we verlichting, het Rijk Gods. Je wilt loskomen van de aardse verlangens en een rijk geestelijk leven met Hem ervaren. Het is een lange, waardevolle weg.

Voor nadere informatie kun je terecht bij oblatenpater Br. Johan te Velde.

Sint Willibrordsabdij
Abdijlaan 1
7004 JL Doetinchem
Email: br.johantevelde@willibrords-abbey.nl
Tel.: 0315-298268